תנאי שימוש בשירות לוגיפס

אנו מברכים אותך על שבחרת להשתמש בשירות לוגיפס המספק כלים להערכת כישורים כלליים ומקצועיים, אבחון תכונות אישיותיות ויושרה תעסוקתית של נועצים, עובדים ומועמדים לעבודה ("הנבחנים") ושירותים נוספים כפי שיופיעו באתר ("השירות") מעת לעת.

תנאי השימוש חלים עליך גם אם לא נרשמת לשירות, למעט הוראות בתנאים אלה החלות רק על משתמשים רשומים.

מסמך זה הוא חוזה מחייב בינך כמשתמש פרטי המבקש להיבחן בעצמו, או כמעסיק או מכון ייעוץ המבקש שמועמדים להעסקה ייבחנו באמצעות השירות ("מזמין"), לבינינו – בעלי השירות, חברת לוגיפס (מסטרווב) בע"מ, ח.פ. 514589878 ("לוגיפס"), והוא קובע את התנאים המשפטיים בנוגע לשימוש בשירות.

אנו ממליצים להקדיש זמן לקריאה של תנאי השימוש כיוון שהם חלים על השימוש שלך בשירות. אם, לאחר שקראת את התנאים, מצאת שהם אינם תואמים את השקפתך, או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש בשירות. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה.

בכל עת ניתן לפנות אלינו לכתובת: info@logipass.co.il בכל בקשה ופניה בנוגע לתנאים אלה.

ייתכנו שינויים בתנאים אלה, בשל אופיו הדינאמי של השירות, סוגי המבחנים ושל האינטרנט ככלל, וכן של היבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול על הפעילות בשירות. אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים בשירות עצמו, או בשיגור הודעת דואר אלקטרוני ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף.

הסכמתך לתנאי שימוש אלה מהווה גם הסכמה לתנאים שעברו שינוי ואולם, ככל שנדרש על פי דין, נבקש שוב את הסכמתך לתנאים החדשים. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתם לתוקף של התנאים המעודכנים תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם יסתיימו חשבונך והרשות שניתנה לך להשתמש בשירות.

בשל מגבלות השפה העברית, בחלק קטן מהמקרים הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך תנאים אלה מתייחסים כמובן גם לכן, הנשים.

השירות כולל מבדקים להערכת כישורים כלליים ומקצועיים, אבחון תכונות אישיותיות ויושרה תעסוקתית של נועצים, עובדים ומועמדים לעבודה. על אף שמבדקים אלה הם פרי מחקר מעמיק ועבודה מאומצת של אנשי מקצוע, מבדקים אלה אינם יכולים לספק ודאות ודיוק מוחלטים וייתכנו פערים בין ממצאי המבדקים לבין תכונותיו ואישיותו של הנבחן בפועל.

לוגיפס ומי מטעמה לא ישאו בכל אחריות ביחס לדיוקם ואמינותם של המידע והנתונים שבמסגרת השירותים וכן בכל אחריות לנזק מכל סוג, לרבות, החלטה בעניין קבלה לעבודה, היעדר תשובה, פיטורין, קידום, אי התאמה, אי נוחות, אבדן ועגמת נפש אשר נגרמו ישירות או בעקיפין כתוצאה מהשירות.

השימוש בשירות ומגבלותיו 

בכפוף לתשלום התמורה (ככל שנדרש) ובהתאם להוראות הסכם זה, ניתנת לך הרשות להשתמש בשירות למהלך תקופת ההסכם אך ורק לשם בחינה והערכה של כישוריהם של נועצים, עובדים ומועמדים לעבודה, כאשר מדובר במזמין, ובחינה והערכת עצמית של כישוריך, כאשר מדובר במשתמש פרטי – בהתאם למפורט בשירות, וכן לשם עיון במידע הזמין בשירות ורלבנטי לצורך המטרות הללו. אין להשתמש בשירות לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמתנו בכתב, במפורש ומראש.

מקומם של תכני השירות הם בשירות בלבד. אין לפרסם פרטים ותכנים מתוך השירות בכל אתר, אפליקציה או מדיה אחרת בכל צורה שהיא ואין להעבירם לאחרים. בנוסף, אלה הפעולות שנאסר עליך לעשות:

מזמין

אם השימוש בשירות נעשה על ידי מזמין, נוסף למחויבות ליתר התנאים במסמך זה, יחולו גם ההצהרות שלהלן:

המזמין מאשר שבדק את השירות ומצא אותו מתאים לצרכיו.

המזמין מאשר כי פרטי הנבחנים המוזנים למערכת השירות התקבלו בהתאם להוראות הדין ובהסכמה מפורשת של הנבחנים.

המזמין מצהיר כי ההחלטה אם לקבל מועמד לעבודה, להעניק לעובד קביעות או כל החלטה אחרת בהקשרי עבודתו של המועמד, היא של המזמין בלבד. לוגיפס לא תישא באחריות כלשהי עקב ההחלטה ותוצאותיה.

המזמין מאשר כי אם נבחן ירצה לעיין בתוצאות המבחן שלו, מימוש זכות העיון על ידי הנבחן עצמו ייעשה בתיאום עם לוגיפס בלבד, תוך הימנעות מחשיפת סודות מסחריים של לוגיפס ומידע שחשיפתו בפני הנבחן עלולה לפגוע בו. המזמין לא יציג בפני הנבחן ולא יאפשר לו לעיין או להעתיק את תוצאות המבחנים או כל הערכה שניתנה על הנבחן מטעם לוגיפס. המזמין יפנה כל נבחן שיבקש לעיין בתוצאות המבחנים שלו, לנציג לוגיפס, לצורך תיאום העיון בתוצאות.

מובהר כי ככל שהוראות הדין תאפשרנה למנוע מהנבחן לעיין בתוצאות המבחנים שלו, תהיה לוגיפס רשאית לנקוט בכל פעולה שתידרש לשם כך.

רישום 

השימוש בשירות זמין לכלל המשתמשים. יחד עם זאת, מרבית האפשרויות להשתמש בשירות זמינות לך רק אם נרשמת. במהלך ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישיים – חלקם יהיו בגדר פרטי חובה שיצוינו בהתאם בדפי הרישום. מסירת הפרטים והשימוש בהם כפופים ל מדיניות הפרטיות.

אנו רשאים לבטל את הרישום שלך לשירות או לא לאפשר לך להירשם אליו מלכתחילה, אם לפי שיקול דעתנו נרשמת כדי לבצע פעולה בלתי חוקית (לדוגמה, בדרך של התחזות לאחר), או כדי לפגוע באחרים, בשירות, או בנו – בעלי השירות, או במי מטעמנו, או אם פעילותך בשירות מפרה צו בית משפט או הוראה מחייבת של רשות, או מפרה תנאים אלה, או אם קיימת לדעתנו סיבה מוצדקת אחרת לכך, מבלי שנצטרך לנמק את החלטתנו.

גישה לחשבון

הגישה לחשבון המשתמש שלך בשירות מאובטחת באמצעות שם משתמש וסיסמה. בעתיד יתכן ונאפשר או נחייב גישה לחשבון המשתמש שלך באמצעות אמצעים אחרים או נוספים, כפי שנראה לנכון. לך ורק לך ניתנת הזכות להשתמש בחשבון שלך בשירות. עליך להימנע מלשתפו עם אחרים וכן עליך לשמור בסוד את הסיסמה ולהימנע מלמסור אותם לאחרים.

אם השימוש בשירות נעשה על ידי מזמין, לוגיפס תספק למזמין את קוד הגישה (login details) לשירות באמצעות ממשק אינטרנטי. קוד הגישה ישמש את נציגי המזמין המורשים לשם גישה לשירות. חל על המזמין איסור מוחלט על מסירת קוד הגישה לצדדים שלישיים. על המזמין לשמור את קוד הגישה בסודיות גמורה כדי למנוע שימוש לרעה בו. האחריות לשימוש בלתי מורשה בקוד הגישה שלוגיפס מסרה למזמין ולתוצאות שימוש כאמור, יחול באופן מלא על המזמין. לנציגי החברה המורשים בלבד ניתנת הזכות להשתמש בחשבון המזמין בשירות. יש להימנע מלשתפו עם אחרים וכן לשמור בסוד את הסיסמה ולהימנע מלמסור אותם לאחרים.

תוכן נוסף 

אנו רשאים לפרסם בשירות מאמרים ותכנים נוספים הקשורים בתחומי הפעילות של השירות ונאפשר צפייה בהם על ידי כלל משתמשי השירות, או בתנאים מסוימים, כפי שנקבע מעת לעת. התכנים הללו נכתבים בחלקם על ידי מערכת השירות ובחלקם על ידי כותבים אחרים ומוצעים להעשרת הידע בלבד. הם אינם חוות דעת מקצועית ואין להתייחס אליהם ככאלה. יש להיוועץ בבעל המקצוע המתאים, קודם לביצוע כל פעולה המצריכה יעוץ כזה.

זמינות 

ככלל, השירות נגיש מכל מקום בעולם ומכל מחשב המחובר לאינטרנט ונעשה כל מאמץ סביר כדי שהשירות יהיה זמין בכל עת. יחד עם זאת, אנו עשויים לחסום, בעצמנו או באמצעות צד שלישי מטעמנו, את הגישה לשירות מאזורים גיאוגרפיים מסוימים, ממחשבים המשתמשים בכתובות אינטרנט (IP address) מסוימות, או ממקורות אחרים, לשם הגנה על השירות ומניעת הפגיעה בו, במשתמשיו ובנו.

תשלום 

כמשתמש רשום יתאפשר לך לרכוש שירותים, כפי שיוצעו מעת לעת. הסכום לתשלום יפורסם בשירות והוא יכלול מע"מ כדין. ניתן יהיה לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי דרך השירות או במסירת פרטים לנציג השירות בטלפון, בהתאם לתנאים ולהיצע שנפרט בשירות מעת לעת.

ביצוע התשלום ייעשה באמצעות חברת הסליקה והשימוש בפרטיך לצורך ביצוע התשלום יהיה כמפורט ב מדיניות הפרטיות של השירות. לתשומת הלב, ביצוע עסקת האשראי והשימוש בנתוני כרטיס האשראי ובפרטים הנלווים אליהם יהיה בכפוף לתנאי חברת הסליקה.

אם השימוש בשירות נעשה על ידי מזמין, בתמורה לרשות השימוש בשירות הניתן לו בתנאים אלה, ישלם המזמין ללוגיפס דמי רישיון בשיעור ובתנאים המפורטים בטופס ההזמנה. לוגיפס מצהירה כי דמי הרישיון מהווים תמורה סופית, ממצה, קבועה ומלאה עבור ביצוע כל התחייבויות לוגיפס על פי תנאים אלה, ללא יוצא מן הכלל, לרבות עבור כל רישיון ו/או שירות ו/או פעולה הדרושה לצורך מימוש האמור.

אי תשלום של המזמין ללוגיפס, בהתאם למועדי התשלום שנקבעו בין הצדדים, מהווה הפרה יסודית של התנאים, שתקנה ללוגיפס את האפשרות לסיים באופן מיידי את ההתקשרות, ללא צורך בהודעה מראש – וזאת מבלי מפגוע בכל סעד המוקנה ללוגיפס לפי תנאי אלה ולפי דין.

בכל עת ולפי שיקול דעתה תוכל לוגיפס לשנות או לעדכן את תהליך ביצוע התשלום בשירות, לרבות תוכניות התשלום, האמצעים הזמינים לתשלום ואופן סליקתם. בנוסף, בכל עת נוכל להציע שירותים ומוצרים נוספים באמצעות השירות – בין שלנו ובין של אחרים, בחינם או בכפוף לתשלום.

ביטול השירות 

הנך רשאי לבטל את קבלת השירות בכל עת. אם ביטלת שירות לתקופה אחת מוגדרת מראש (חד-פעמי), לא תזוכה בהחזר כספי או הטבה כלשהי. אם ביטלת שירות לתקופה מתחדשת או בעבור מאגר מבחנים שרכשת עליך לשלוח ללוגיפס הודעה על כך בכתב לכתובת: info@logipass.co.il. הביטול ייכנס לתוקף בתוך 30 יום והחזר כספי יינתן על החלק היחסי של השירות שלא היה בשימוש.

פרטיות

מדיניות הפרטיות של השירות מתארת את האופן שבו אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי במסגרת הפעילות בשירות. פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדיניות הזו. המדיניות העדכנית נמצאת כאן.

מלבד מדיניות הפרטיות של השירות, כל נבחן מתבקש לתת את הסכמתו לכתב אישור מסירת פרטים וויתור על סודיות .הנבחנים אינם חייבים לתת את הסכמתם, אולם בלעדיה לא תוכל לוגיפס לקיים את המבדקים המוצעים במסגרת השירות.

קניין רוחני

השירות כולל מבחנים, ממשקי משתמש, עיצובים גראפיים, איורים, טקסטים, צלמיות (icons), קוד תוכנה ועוד. כל אלה מוגנים בזכויות יוצרים וחלקם אף באמצעות זכויות קנין רוחני נוספות כדוגמת סימני מסחר וסודות מסחר. מלוא הזכויות בתכנים אלה (למעט בתכנים שמשתמשים העלו לשירות) בבעלותנו או שקיבלנו רשות של אחרים להשתמש בהם בשירות.

מלבד הרשות שניתנה לך במפורש להשתמש בשירות, כמפורט בתנאים אלה, אין לעשות בשירות ואין להרשות לאחרים לעשות בשירות ובכל מרכיב הכלול בו שימוש שלא הותר במפורש. הסימנים © ו - ® מעידים על קיומם של זכויות קנייניות. אין לשבש את הצגתם.

אחריות 

השירות משמש להערכת כישורים כלליים ומקצועיים, אבחון תכונות אישיותיות ויושרה תעסוקתית של נועצים, עובדים ומועמדים לעבודה, באופן המאפשר למשתמש לבחור את הגדרות הפרופיל הרצויות לו לתפקיד המבוקש.

האחריות על איכות ובחירת הגדרות הפרופיל לתפקידים השונים היא באחריות המזמין לבדו. אין משום הגשת עזרה מצד נציגי השירות ו/או הגדרות ברירת המחדל של הפרופיל בבחינת נטילת אחריות על ידי לוגיפס. הגדרות אלה הן חשובות ביותר ויש להן השלכה ישירה על תוצאות המבחן כפי שהללו יוצגו בדוחות השונים.

על אף שמבדקים אלה הם פרי מחקר מעמיק ועבודה מאומצת של אנשי מקצוע, יתכן כי חלקם נמצאים בהליכי הרצה ופיתוח ובכל מקרה מבדקים אלה אינם יכולים לספק ודאות ודיוק באופן מוחלט וייתכנו פערים בין ממצאי המבדקים לבין תכונותיו ואישיותו של הנבחן בפועל. בכל מקרה הנהלת השירות ממליצה לבחון את המועמדים בבחינה חוזרת (חינם) בכדי להגדיל את סיכויי הממצאים להיות מדויקים ומהימנים.

לא נישא בכל אחריות ביחס לדיוקם ואמינותם של המידע והנתונים וכן בכל אחריות לנזק מכל סוג, לרבות, החלטה בעניין קבלה לעבודה, היעדר תשובה, פיטורין, קידום, אי התאמה, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש אשר נגרמו ישירות או בעקיפין כתוצאה מהשימוש בשירות.

השימוש שלך בשירות וחשיפתך למידע בשירות נעשה על אחריותך בלבד. איננו נוטלים כל אחריות לפעילות בשירות, למידע ולשירותים המוצעים באמצעותו ובכלל זה איננו מתחייבים לכך שהתוכן הכלול בהם הוא מקיף, נכון, עדכני וחוקי. במקרים של ספק ובכל מקרה נדרש, מומלץ להיוועץ באנשי מקצוע מתאימים לפני קבלת החלטה המבוססת על מידע המפורסם בשירות.

לעתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות השירות, בגלל בעיות בפעילות ספקי התקשורת של השירות, מערכות התוכנה של השירות, שינויים ותחזוקה שאנחנו מבצעים בשירות ועוד. תקלות מסוג זה גורמות לאי נוחות וקושי בשימוש בשירות ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יחד עם זאת, לא נישא באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מהן.

הפרה ושיפוי

אם תפר תנאים אלה, אתה מתחייב לשפות ולפצות את בעלת השירות, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה, מייד עם דרישתם עבור כל הוצאה (לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין), תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק מכל סוג, שייגרמו להם.

שינויים 

מעת לעת נוכל לערוך שינויים בשירות, לרבות היקף השירותים המוענקים באמצעותו, מראהו ואופיו. אם רכשת שירותים או מוצרים בשירות בהתאם לאחת מהתוכניות המוצעות בו, יתאפשר לך להודיע על ביטול החשבון שלך בשירות בעקבות השינויים הללו ובהתאם נחזיר לך את החלק היחסי מהתשלום שלא נוצל על ידך.

אנו רשאים גם להחליט על הפסקה מוחלטת של פעילות בין באופן זמני ובין ללא מגבלת זמן. גם במקרה זה יתאפשר לך לפנות אלינו בבקשה לקבלת החזר יחסי של התשלום ששילמת עבור השירותים בשירות ושלא נוצלו על ידך.

דין 

הדין החל על השימוש בשירות, על הזמנתך ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד.

תנאים ממצים

תנאים אלה (בצירוף תנאי התשלום, ככל שמדובר במזמין) ממצים את כל המוסכם בינך לבין הנהלת השירות בקשר עם השימוש בשירות.

שמירה 

אנו רשאים (אך לא חייבים) לשמור מידע שנצבר בשירות בהתאם למפורט ב מדיניות הפרטיות של השירות, גם לאחר שהפסקת את חשבונך בשירות ואף לאחר הפסקת השירות, ובכל מקרה המידע אודות הנבחנים יוסר מהשרת לאחר שנתיים ממועד הבחינה.  במידת הצורך ובכפוף לחוק, באפשרותכם לשמור את המידע בקבצי PDF הניתנים ליצור בממשק המערכת.

בחזרה לטופס

עודכן לאחרונה בתאריך: