תנאי שימוש בשירות לוגיפס

אנו מברכים אותך על שבחרת להשתמש בשירות לוגיפס המספק כלים להערכת כישורים כלליים ומקצועיים, אבחון תכונות אישיותיות ויושרה תעסוקתית של נועצים, עובדים ומועמדים לעבודה ("הנבחנים") ושירותים נוספים כפי שיופיעו באתר ("השירות") מעת לעת.

תנאי השימוש חלים עליך גם אם לא נרשמת לשירות, למעט הוראות בתנאים אלה החלות רק על משתמשים רשומים.

מסמך זה הוא חוזה מחייב בינך כמשתמש פרטי המבקש להיבחן בעצמו, או כמעסיק או מכון ייעוץ המבקש שמועמדים להעסקה ייבחנו באמצעות השירות ("מזמין"), לביננו – בעלי השירות, חברת לוגיפס (מסטרווב) בע"מ, ח.פ. 514589878 ("לוגיפס"), והוא קובע את התנאים המשפטיים בנוגע לשימוש בשירות. מוסכם ומקובל כי האמור בהסכם זה גובר על כל הסכם מוקדם ו/או מאוחר בין הצדדים הנ"ל.

אנו ממליצים להקדיש זמן לקריאה של תנאי השימוש כיוון שהם חלים על השימוש שלך בשירות. אם, לאחר שקראת את התנאים, מצאת שהם אינם תואמים את השקפתך, או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש בשירות. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה.

בכל עת ניתן לפנות אלינו לכתובת: info@logipass.net בכל בקשה ופניה בנוגע לתנאים אלה.

ייתכנו שינויים בתנאים אלה, בשל אופיו הדינאמי של השירות, סוגי המבחנים ושל האינטרנט ככלל, וכן של היבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול על הפעילות בשירות. ומסיבה זו מומלץ לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שתידרשו לכך.

הסכמתך לתנאי שימוש אלה מהווה גם הסכמה לתנאים שעברו שינוי ואולם, ככל שנדרש על פי דין, נבקש שוב את הסכמתך לתנאים החדשים. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתם לתוקף של התנאים המעודכנים תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם יסתיימו חשבונך והרשות שניתנה לך להשתמש בשירות.

בשל מגבלות השפה העברית, בחלק קטן מהמקרים הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך תנאים אלה מתייחסים כמובן גם לכן, הנשים.

השימוש בשירות ומגבלותיו 

בכפוף לתשלום התמורה (ככל שנדרש) ובהתאם להוראות הסכם זה, ניתנת לך הרשות להשתמש בשירות למהלך תקופת ההסכם אך ורק לשם בחינה והערכה של כישוריהם של נועצים, עובדים ומועמדים לעבודה, כאשר מדובר במזמין, ובחינה והערכת עצמית של כישוריך, כאשר מדובר במשתמש פרטי – בהתאם למפורט בשירות, וכן לשם עיון במידע הזמין בשירות ורלבנטי לצורך המטרות הללו. אין להשתמש בשירות לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמתנו בכתב, במפורש ומראש.

מקומם של תכני השירות הם בשירות בלבד. אין לפרסם פרטים ותכנים מתוך השירות בכל אתר, אפליקציה או מדיה אחרת בכל צורה שהיא ואין להעבירם לאחרים. בנוסף, אלה הפעולות שנאסר עליך לעשות:

  • אין להעתיק את תכני השירות, להטמיע אותם (embed) באתרים אחרים, להציג אותם באמצעות פעולת מסגור (framing), ליצור אתרי מראה (mirroring), למכור, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני השירות בכל דרך שהיא.
  • אין לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קבצי המקור של תוכנת השירות.
  • אין לקשר לתוכן בשירות המציג אותו במנותק מדף האינטרנט שבו התוכן נמצא. בקישור לדפי אינטרנט של השירות, אין להסתיר, לחסום, לשבש או למחוק כל מידע מדפי האינטרנט של השירות, כפי שהם במקורם.
  • אין לגשת לשירות או לתכנים הכלולים בו במטרה לפתח או ליצור שירות דומה או מתחרה בשירות, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך השירות, ככל שאתה או אחר מטעמך עשה זאת בעבר הנך מתחייב לדווח לנו על כך באופן מיידי.
  • ללא הסכמתנו הכתובה והמפורשת מראש, אין להשתמש בשירות או לגשת אליו למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע (scraping), פעולות פצחנות (hacking), פריצת מערכות האבטחה של השירות וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה לפעולת השירות, עקיפת מנגנוני ההגנה של השירות, ביצוע מניפולציות בפעילות השירות, גישה שיטתית למחשבי השירות באמצעות כלי שירות אוטומטיים כדוגמת: 'bots' ו - 'crawlers' וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של השירות שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות.
  • אין להשתמש בשירות לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה.
  • אין לקשר לשירות מאתרים בלתי חוקיים, לרבות אתרי הימורים, פורנוגרפיה ואתרי שנאה.

מזמין

אם השימוש בשירות נעשה על ידי מזמין, נוסף למחויבות ליתר התנאים במסמך זה, יחולו גם ההצהרות שלהלן: המזמין מאשר שבדק את השירות ומצא אותו מתאים לצרכיו.

המזמין מאשר כי פרטי הנבחנים המוזנים למערכת והפנייתם לביצוע המבחן הוא על אחריותם ונעשה בהתאם להוראות הדין.

המזמין מצהיר כי ההחלטה אם לקבל מועמד לעבודה, להעניק לעובד קביעות או כל החלטה אחרת בהקשרי עבודתו של המועמד, היא של המזמין בלבד. לוגיפס לא תישא באחריות כלשהי עקב ההחלטה ותוצאותיה.

השירות של לוגיפס למזמין כולל בתוכו ניתוח סטטיסטי ואגרגטיבי של המידע כדי לספק את שירותי המידע של לוגיפס ללקוחותיה.

במקרים בהם השימוש במידע לו הסכים הנבחן הוא רק לצורך הליך המיון למקום העבודה, על המזמין לבער את המידע מיד עם תום השימוש בו לצורך המיון. אם בכל זאת בחר המזמין לשמור את המידע בידיו, עליו לבצע הליך של אנונימיזציה מוחלטת שאינה מאפשרת לייחס את המידע לנבחן במישרין או בעקיפין.

שמירת המידע תתבצע לצורכי ארכיב אם קיימת על המזמין חובה מפורשת לעשות כן, או לצורך מטרות אחרות הנובעות באופן ישיר וחיוני לקיום הליך הקבלה לעבודה של אותו נבחן, כגון התגוננות מפני תביעות אפשריות.

על אף האמור, אין להשתמש במידע לכל מטרה אחרת שאיננה נובעת במישרין מהמטרה שלשמה מסר המועמד את פרטיו, ויש לשמור את המידע במאגר ארכיב נפרד שהגישה אליו תותר אך ורק לעובד חיוני למימוש המטרות הלגיטימיות, למשל היועץ המשפטי של המזמין (להלן: "הוראות החוק בדבר שמירת מידע").

המזמין מאשר כי ידוע לו שהוא בעל המאגר המכיל את המידע אודות נבחניו ולפיכך הוא כפוף להוראות החוק החלות עליו בעניין. לא תהיינה למזמין כל טענה ו\או תביעה כלפי לוגיפס בכל עניין הנובע מחובותיו של המזמין כבעל המאגר.

המזמין מאשר כי אם נבחן יבקש לעיין בתוצאות המבחן שלו, המזמין יפנה את הנבחן למימוש זכות העיון בתוצאות המבחן לחברת לוגיפס. המזמין מצהיר כי אם איזו מהנחיותיו ללוגיפס, בכל נושא שהוא, תתבררנה כבלתי חוקית, המזמין יישא במלוא האחריות וישפה את לוגיפס על כל הפסד או הוצאה שייגרמו לה בקשר אליהן.


רישום 

השימוש בשירות זמין לכלל המשתמשים. עם זאת, מרבית האפשרויות להשתמש בשירות זמינות לך רק אם נרשמת.
אנו רשאים לבטל את הרישום שלך לשירות או לא לאפשר לך להירשם אליו מלכתחילה, אם לפי שיקול דעתנו נרשמת כדי לבצע פעולה בלתי חוקית (לדוגמה, בדרך של התחזות לאחר), כדי לפגוע באחרים, בשירות, בנו – בעלי השירות, או במי מטעמנו, או אם פעילותך בשירות מפרה צו בית משפט, הוראה מחייבת של רשות, או את תנאים אלה, או אם קיימת לדעתנו סיבה מוצדקת אחרת לכך, מבלי שנצטרך לנמק את החלטתנו.


גישה לחשבון

הגישה לחשבון המשתמש שלך בשירות מאובטחת באמצעות שם משתמש וסיסמה. בעתיד יתכן ונאפשר או נחייב גישה לחשבון המשתמש שלך באמצעות אמצעים אחרים או נוספים, כפי שנראה לנכון. לך ורק לך ניתנת הזכות להשתמש בחשבון שלך בשירות. עליך להימנע מלשתפו עם אחרים וכן עליך לשמור בסוד את הסיסמה ולהימנע מלמסור אותם לאחרים.
אם השימוש בשירות נעשה על ידי מזמין, לוגיפס תספק למזמין את קוד הגישה (login details) לשירות באמצעות ממשק אינטרנטי. קוד הגישה ישמש את נציגי המזמין המורשים לשם גישה לשירות. חל על המזמין איסור מוחלט למסור את קוד הגישה לצדדים שלישיים. על המזמין לשמור את קוד הגישה בסודיות גמורה כדי למנוע שימוש לרעה בו. האחריות לשימוש בלתי מורשה בקוד הגישה שלוגיפס מסרה למזמין ולתוצאות שימוש כאמור, יחול באופן מלא על המזמין. לנציגי החברה המורשים בלבד ניתנת הזכות להשתמש בחשבון המזמין בשירות. יש להימנע מלשתפו עם אחרים וכן לשמור בסוד את הסיסמה ולהימנע מלמסור אותם לאחרים.


תוכן נוסף 

אנו רשאים לפרסם בשירות מאמרים ותכנים נוספים הקשורים בתחומי הפעילות של השירות ונאפשר צפייה בהם על ידי כלל משתמשי השירות, או בתנאים מסוימים, כפי שנקבע מעת לעת. התכנים הללו נכתבים בחלקם על ידי מערכת השירות ובחלקם על ידי כותבים אחרים ומוצעים להעשרת הידע בלבד. הם אינם חוות דעת מקצועית ואין להתייחס אליהם ככאלה. יש להיוועץ בבעל המקצוע המתאים, קודם לביצוע כל פעולה המצריכה יעוץ כזה.


זמינות 

ככלל, השירות נגיש מכל מקום בעולם ומכל מחשב המחובר לאינטרנט ונעשה כל מאמץ סביר כדי שהשירות יהיה זמין בכל עת. יחד עם זאת, אנו עשויים לחסום, בעצמנו או באמצעות צד שלישי מטעמנו, את הגישה לשירות מאזורים גיאוגרפיים מסוימים, ממחשבים המשתמשים בכתובות אינטרנט (IP address) מסוימות, או ממקורות אחרים, לשם הגנה על השירות ומניעת הפגיעה בו, במשתמשיו ובנו.


תשלום 

כמשתמש רשום יתאפשר לך לרכוש שירותים, כפי שיוצעו מעת לעת. הסכום לתשלום יפורסם בשירות והוא יכלול מע"מ כדין. ניתן יהיה לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי דרך השירות או במסירת פרטים לנציג השירות בטלפון, בהתאם לתנאים ולהיצע שנפרט בשירות מעת לעת.
ביצוע התשלום ייעשה באמצעות חברת סליקת התשלומים. ביצוע עסקת האשראי והשימוש בנתוני כרטיס האשראי ובפרטים הנלווים אליהם יהיה בכפוף לתנאי חברת הסליקה.

אם השימוש בשירות נעשה על ידי מזמין, בתמורה לרשות השימוש בשירות הניתן לו בתנאים אלה, ישלם המזמין ללוגיפס דמי רישיון בשיעור ובתנאים המפורטים בטופס ההזמנה. לוגיפס מצהירה כי דמי הרישיון מהווים תמורה סופית, ממצה, קבועה ומלאה עבור ביצוע כל התחייבויות לוגיפס על פי תנאים אלה, ללא יוצא מן הכלל, לרבות עבור כל רישיון ו/או שירות ו/או פעולה הדרושה לצורך מימוש האמור.

אי תשלום של המזמין ללוגיפס, בהתאם למועדי התשלום שנקבעו בין הצדדים, מהווה הפרה יסודית של התנאים, שתקנה ללוגיפס את האפשרות לסיים באופן מיידי את ההתקשרות, ללא צורך בהודעה מראש – וזאת מבלי מפגוע בכל סעד המוקנה ללוגיפס לפי תנאי אלה ולפי דין.

בכל עת ולפי שיקול דעתה תוכל לוגיפס לשנות או לעדכן את תהליך ביצוע התשלום בשירות, לרבות תוכניות התשלום, האמצעים הזמינים לתשלום ואופן סליקתם. בנוסף, בכל עת נוכל להציע שירותים ומוצרים נוספים באמצעות השירות – בין שלנו ובין של אחרים, בחינם או בכפוף לתשלום.


פרטיות

במהלך ההרשמה לשירות ולצורך קבלתו יתכן שתתבקש למסור מידע בסיסי (שם, דואל וטלפון) המשמשים אותנו ליצירת קשר עם הנבחן. לא מוטלת עליך חובה מכוח חוק למסור את הפרטים הללו, אך אם תבחר שלא למסור אותם לא נוכל לספק לך מענה הולם ואת השירותים, או לאפשר להירשם לאתר.

במענה לשאלונים השונים יתכן ותידרש למידע נוסף במטרה לממש את מטרת המבחן.

אם הופנית לביצוע מבחן על ידי מעסיק, אנו נשתף את תוצאות המבחן שלך עימו, לצורכי בחינת קבלתך לעיסוקו.

אנו אוספים את המידע שמסרת במענה לשאלונים השונים כדי לממש את מטרת המבחן, לצרכים ניהוליים של המזמין וכן לשם ניתוח סטטיסטי ואגרגטיבי לצרכיה של לוגיפס, לצורכי שיפור השירותים שלנו, לשם יצירת שירותים נוספים ולצורכי ניהול ובקרה פנימיים. בנוסף, אנו אוספים את המידע לשם פעילות שוטפת הכרוכה בניהול האתר, בבקרה על המתרחש בו, באבטחה שלו ובביצוע שיפורים ותוספות לאתר. נוכל להשתמש במידע שנאסוף גם כדי לפנות אליך בהודעות ולספק לך מידע נוסף בקשר עם פעילותנו.

אנו לא נשתף את המידע האישי שלך עם שום גורם אחר למעט מזמין הבחינה.

אנו כן רשאים לשתף מידע אשר הינו נחלת הכלל (כגון שם הארגון המשתמש בשרות) באתר החברה ו/או כלי פרסום והפצה נוספים ו/או מידע פרטי וחסוי במידה ונידרש לכך על פי חוק, לדוגמה צו בית משפט לגלוי מידע.

לוגיפס רשאית לשמור את המידע, אך אינה חייבת בכך, במאגריה הממוקמים בישראל ובחו"ל, גם לאחר שהפסקת את חשבונך בשירות ואף לאחר הפסקת השירות, והכל בהתאם לדין. בכל מקרה, לוגיפס תמחק את פרטי הנבחן בחלוף שנתיים מיום המבחן או לפני כן במידה ותתקבל בקשה כזו על ידי הנבחן או המזמין.

במידה ומדובר בנבחן פרטי המבקש להיעזר בשרות לצורך פרטי ואישי, והשרות הזה כרוך בתשלום, תועבר למערכת סליקה מאובטחת (צד שלישי) פרטי אמצעי התשלום שלך יועברו במישרין לחברת סליקת התשלומים. אנו לא מקבלים לידינו את פרטי אמצעי התשלום שלך ולא שומרים את הפרטים הללו.

אם לדעתך פרטיותך נפגעה, אנו מצרים על כך. נשמח לעמוד לרשותך ולהתייחס לפנייתך במהירות המירבית. ניתן לפנות אלינו לכתובת: info@logipass.net. מלבד מדיניות הפרטיות של השירות, כל נבחן מתבקש לתת את הסכמתו לכתב אישור מסירת פרטים וויתור על סודיות .הנבחנים אינם חייבים לתת את הסכמתם, אולם בלעדיה לא תוכל לוגיפס לקיים את המבדקים המוצעים במסגרת השירות.


קניין רוחני

השירות כולל מבחנים, ממשקי משתמש, עיצובים גראפיים, איורים, טקסטים, צלמיות (icons), קוד תוכנה ועוד. כל אלה מוגנים בזכויות יוצרים וחלקם אף באמצעות זכויות קנין רוחני נוספות כדוגמת סימני מסחר וסודות מסחר. מלוא הזכויות בתכנים אלה (למעט בתכנים שמשתמשים העלו לשירות) בבעלותנו או שקיבלנו רשות של אחרים להשתמש בהם בשירות.

מלבד הרשות שניתנה לך במפורש להשתמש בשירות, כמפורט בתנאים אלה, אין לעשות בשירות ואין להרשות לאחרים לעשות בשירות ובכל מרכיב הכלול בו שימוש שלא הותר במפורש. הסימנים © ו - ® מעידים על קיומם של זכויות קנייניות. אין לשבש את הצגתם.


אחריות 

השירות משמש להערכת כישורים כלליים ומקצועיים, אבחון תכונות אישיותיות ויושרה תעסוקתית של נועצים, עובדים ומועמדים לעבודה, באופן המאפשר למשתמש לבחור את הגדרות הפרופיל הרצויות לו לתפקיד המבוקש.

האחריות על איכות ובחירת הגדרות הפרופיל לתפקידים השונים היא באחריות המזמין לבדו. אין משום הגשת עזרה מצד נציגי השירות ו/או הגדרות ברירת המחדל של הפרופיל בבחינת נטילת אחריות על ידי לוגיפס. הגדרות אלה הן חשובות ביותר ויש להן השלכה ישירה על תוצאות המבחן כפי שהללו יוצגו בדוחות השונים.

על אף שמבדקים המוצעים במסגרת השירות הם פרי מחקר מעמיק ועבודה מאומצת של אנשי מקצוע, יתכן כי חלקם נמצאים בהליכי הרצה ופיתוח ובכל מקרה מבדקים אלה אינם יכולים לספק ודאות ודיוק באופן מוחלט וייתכנו פערים בין ממצאי המבדקים לבין תכונותיו ואישיותו של הנבחן בפועל. בכל מקרה הנהלת השירות ממליצה לבחון את המועמדים בבחינה חוזרת (חינם) בכדי להגדיל את סיכויי הממצאים להיות מדויקים ומהימנים.

לוגיפס לא תישא בכל אחריות ביחס לדיוקם ואמינותם של המידע והנתונים שבמסגרתם השירותים וכן בכל אחריות לנזק מכל סוג, לרבות, החלטה בעניין קבלה לעבודה, היעדר תשובה, פיטורין, קידום, אי התאמה, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש אשר נגרמו ישירות או בעקיפין כתוצאה מהשימוש בשירות.


השימוש שלך בשירות וחשיפתך למידע בשירות נעשה על אחריותך בלבד. איננו נוטלים כל אחריות לפעילות בשירות, למידע ולשירותים המוצעים באמצעותו ובכלל זה איננו מתחייבים לכך שהתוכן הכלול בהם הוא מקיף, נכון, עדכני וחוקי. במקרים של ספק ובכל מקרה נדרש, מומלץ להיוועץ באנשי מקצוע מתאימים לפני קבלת החלטה המבוססת על מידע המפורסם בשירות.

לעתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות השירות, בגלל בעיות בפעילות ספקי התקשורת של השירות, מערכות התוכנה של השירות, שינויים ותחזוקה שאנחנו מבצעים בשירות ועוד. תקלות מסוג זה גורמות לאי נוחות וקושי בשימוש בשירות ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יחד עם זאת, לא נישא באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מהן.

לוגיפס לא תישא בכל אחריות לנזקים עקיפים. אחריות לוגיפס לנזקים ישירים מוגבלת לסכום ששילם מזמין בפועל בשנים עשר (12) החודשים שקדמו להפרה הנטענת. לוגיפס לא תהיה אחראית לכל נזק והוצאה שהינם תולדה של:

1. מעשה או מחדל של המזמין או מי מטעמו;
2. הנחיות של המזמין;
3. מעשה מכוון או זדוני של צד שלישי;
4. תוצאה של כוח עליון, לרבות אך לא רק, פעולות מלחמה, טרור, התקפות מכוונות, פעולות ממשלתיות, מנהליות או של רשות מוסמכת ואסונות טבע.


הפרה ושיפוי

אם תפר תנאים אלה, אתה מתחייב לשפות ולפצות את בעלת השירות, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה, מייד עם דרישתם עבור כל הוצאה (לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין), תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק מכל סוג, שייגרמו להם.


שינויים 

מעת לעת נוכל לערוך שינויים בשירות, לרבות היקף השירותים המוענקים באמצעותו, מראהו ואופיו. אם רכשת שירותים או מוצרים בשירות בהתאם לאחת מהתוכניות המוצעות בו, יתאפשר לך להודיע על ביטול החשבון שלך בשירות בעקבות השינויים הללו ובהתאם נחזיר לך את החלק היחסי מהתשלום שלא נוצל על ידך.

אנו רשאים גם להחליט על הפסקה מוחלטת של פעילות בין באופן זמני ובין ללא מגבלת זמן. גם במקרה זה יתאפשר לך לפנות אלינו בבקשה לקבלת החזר יחסי של התשלום ששילמת עבור השירותים בשירות ושלא נוצלו על ידך.


דין 

הדין החל על השימוש בשירות, על הזמנתך ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד.


תנאים ממצים

תנאים אלה (בצירוף תנאי התשלום, ככל שמדובר במזמין) ממצים את כל המוסכם בינך לבין הנהלת השירות בקשר עם השימוש בשירות.

בחזרה לטופס

עודכן לאחרונה בתאריך: