אישור מסירת פרטים


1. ברצוני לעבור תהליך בדיקת כישורים/אישיות של חברת לוגיפס (מסטרווב) בע"מ, המפעילה את מערכת לוגיפס – אבחון פסיכוטכני ממוחשב ("לוגיפס"), ולצורך זה אמסור פרטים הנדרשים לתהליך.


2. הפרטים שאמסור במסגרת התהליך ודוחות שיופקו במסגרתו יהיו חסויים ולא ימסרו לאיש מלבדי. 


3. אני מתחייב/ת להימנע לחלוטין מכל העתקה או הפצה או מסירה של מי מהמסכים, השאלות, התשובות אשר שימשו אותי בזמן התהליך, העתקה או העברתם לאחרים בכל דרך שהיא הינה אסורה ועבירה על החוק.


4. אני מצהיר/ה בזאת כי אני עושה את ההליך לשימושי הפרטי בלבד. ידוע לי שיתכן כי חלק מהמבחנים עדיין בהליכי הרצה. ידוע לי כי לוגיפס או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות ביחס לדיוקם ואמינותם של המידע והנתונים וכן בכל אחריות לנזק מכל סוג, לרבות, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש אשר נגרמו ישירות או בעקיפין כתוצאה מהתהליך.


5. ידוע לי ואני מאשר שלוגיפס תאסוף, תנתח ותשתמש בתשובות שמסרתי אך ורק בהתאם לפרק הפרטיות בתנאי השימוש של לוגיפס, המפורסמים באתר האינטרנט שלה.

בחזרה לטופס

עודכן לאחרונה בתאריך: