אישור מסירת פרטים

  1. ברצוני לעבור תהליך בדיקת כישורים/אישיות של חברת מסטרווב בע"מ, המפעילה את מערכת לוגיפס – אבחון פסיכוטכני ממוחשב ("לוגיפס"), ולצורך זה אמסור פרטים הנדרשים לתהליך.

  2. הפרטים שאמסור במסגרת התהליך ודוחות שיופקו במסגרתו יהיו חסויים ולא ימסרו לאיש מלבדי, בכפוף לכך, אינני מתנגד/ת שהפרטים שנמסרו ישמשו את לוגיפס בכדי למלא מטרות לגיטימיות וחוקיות ולשימוש סטטיסטי.

  3. ידוע לי שכל מידע הנוגע לתהליך ודרכי השימוש בו הינו מידע סודי בבעלות של לוגיפס ושניתנת לי רשות להשתמש במידע אך ורק לצורך ביצוע התהליך ומימוש הזכות לעיין במידע על פי דין. אני מתחייב/ת לשמור בסוד את המידע הנ"ל, להימנע לחלוטין מכל העתקה או הפצה או מסירה שלו לאחרים מלבד הדוחות שנמסרו לי בתם התהליך.

  4. אני מצהיר/ה בזאת כי אני עושה את ההליך לשימושי הפרטי בלבד. ידוע לי שיתכן כי חלק מהמבחנים עדיין בהליכי הרצה. ידוע לי כי לוגיפס או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות ביחס לדיוקם ואמינותם של המידע והנתונים וכן בכל אחריות לנזק מכל סוג, לרבות, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש אשר נגרמו ישירות או בעקיפין כתוצאה מהתהליך.

  5. לוגיפס רשאית לשמור את המידע אך אינה חייבת בכך, במאגריה הממוקמים בישראל ובחו"ל, כנדרש בחוק ותקנות הגנת הפרטיות. ובכל מקרה תמחק את פרטי הנבחן בחלוף שנתיים מיום המבחן.
בחזרה לטופס

עודכן לאחרונה בתאריך: