חפש באתר
Linkedin Facebook Whatsapp
כישורים אישיות אמינות
המלצות תוצאות הבחינה

זכות הנבחן לעיין בחוות הדעת

תגובות

זכות הנבחן לעיין בחוות הדעת
זכות הנבחן לעיין בחוו"ד הפסיכוטכנית - לנוכח לשונו הברורה של החוק וחשיבותה של זכות העיון, עמדת הרשם היא שעל כל מעביד ועל כל מכון מיון הפועל מטעמו, לאפשר לכל מועמד לעבודה שעבר מבחני מיון והתאמה - לקבל את חוות הדעת בדיוק כפי שנמסרה למעביד שהזמין את המבדקים לרבות תוצאות של המבחנים ככל שנכללו בחוות הדעת - אלא אם התקיימו הסייגים המפורטים בסעיף 13 (ג) לחוק הגנת הפרטיות. סייגים אלה יש לפרש בצמצום ובדווקנות המתחייבים מפגיעה בזכות היסוד החוקתית לפרטיות. לצפיה בתקנות עצמן יש ללחוץ על הלינק בתחילת הפסקה.

מאמרים נוספים
מחובר כ-
פרסם באמצעות